Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải
Ngày đăng 13/03/2017 | 04:22  | View count: 542

Ngày 25/7, Bộ GTVT đã có Công văn số 8513/BGTVT-CQLXD gửi các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban QLDA, các Tổng công ty thuộc Bộ và các Trường, Viện thuộc Bộ về việc phổ biến các văn bản QPPL.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản QPPL có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trong ngành GTVT gồm:

Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Bộ Kế hoạch đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu thầu qua mạng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

  Album Ảnh