Van Ban Phap Quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
28/2018/QH14 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 15/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
26/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao 14/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
27/2018/QH14 Luật Đo đạc và bản đồ 14/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
25/2018/QH14 Luật Tố cáo 12/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
24/2018/QH14 Luật An minh mạng 12/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh 12/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
22/2018/QH14 Luật Quốc phòng 08/06/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân
09/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 03/05/2018 Nguyễn Đức Chung
58/HDLN:SGTVT-TC-CT Hướng dẫn liên ngành số 58/HDLN:SGTVT-TC-CT về việc tổ chức thực hiện nộp phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của Hội đồng nhân dân, Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội 19/01/2018 Vũ Văn Viện, Hà Minh Hải, Nguyễn Thế Mạnh