Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 22/01/2020 | 02:09 PM
Ngày 22/01/2020, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-SGTVT v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 08/01/2019 | 03:09 PM
Ngày 08/01/2019, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 28/QĐ-SGTVT về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Quyết định về việc công khai điều chỉnh giao dự toán chi thường xuyên năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2018 | 08:46 AM
Ngày 13/11/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1845/QĐ-SGTVT về việc công khai điều chỉnh giao dự toán chi thường xuyên năm 2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN

Ngày đăng 15/05/2018 | 12:41 PM
Ngày 15/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SGTVT-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN.

Quyết định về việc Giao dự toán chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo

Ngày đăng 28/12/2017 | 01:01 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1874/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo.

Quyết định về việc Giao dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố

Ngày đăng 28/12/2017 | 12:59 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1873/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố.

Quyết định về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 28/12/2017 | 12:56 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1871/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà...

Quyết định về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Ngày đăng 28/12/2017 | 12:52 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1870/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách và chi tiêu kế hoạch biên chế hành chính năm 2018 cho Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà...

Quyết định về việc Giao chi tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2018 cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Ngày đăng 28/12/2017 | 12:49 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1875/QĐ-SGTVT về việc Giao chi tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ năm 2018 cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Quyết định về việc Giao dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên năm 2018 cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông

Ngày đăng 28/12/2017 | 12:44 PM
Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1869/QĐ-SGTVT về việc Giao dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch biên chế đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên năm 2018 cho Ban Duy...

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào