Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Xử lý vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu GSHT, không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ và vi phạm trong hoạt động của bộ phận quản lý và theo dõi ATGT của đơn vị KDVT
Ngày đăng 07/09/2023 | 4:13 AM

Ngày 05/9/2023, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 4762/SGTVT-QLVT V/v: kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ do Sở Giao thông vận tải ban hành, vi phạm trong hoạt động của bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Văn bản số 1416/BGTVT-VT ngày 16/02/2023 của Bộ Giao thông vận tải triển khai Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 400/UBND-ĐT ngày ngày 20/02/2023 của UBND Thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, quản lý kinh doanh và điều kiện  kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố. Kết quả khai thác các vi phạm trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam chi tiết như sau: 

Phu luc 1 Tong hop vi pham thoi gian lam viec cua lai xe thang 3.2023

Phu luc 2 Tong hop vi pham thoi gian lam viec cua lai xe thang 4.2023

Phu luc 3 Tong hop vi pham thoi gian lam viec cua lai xe thang 5.2023

Phu luc 4 Tong hop vi pham thoi gian lam viec cua lai xe thang 6.2023

Phu luc 5 Tong hop vi pham thoi gian lam viec cua lai xe thang 7.2023

Phu luc 6 Tong hop vi pham khong truyen du lieu 3.2023

Phu luc 7 Tong hop vi pham khong truyen du lieu 4.2023

Phu luc 8Tong hop vi pham khong truyen du lieu 5.2023

Phu luc 9 Tong hop vi pham khong truyen du lieu 6.2023

Phu luc 10 Tong hop vi pham khong truyen du lieu 7.2023

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nội đề nghị Công an các tỉnh/thành phố phối hợp thực hiện; giao Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện:
1. Đề nghị Công an các tỉnh/thành phố phối hợp thực hiện:
Đề nghị Công an các tỉnh/thành phố căn cứ kết quả kết quả khai thác của Sở GTVT Hà Nội về các vi phạm trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình - Cục Đường bộ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với đơn vị vận tải, phương tiện có vi phạm.
2. Thanh tra Sở GTVT
Kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện: về truyền dữ liệu, thời gian làm việc của lái xe theo quy định. 
Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành vi có liên quan việc không chấp hành quyết định về thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ của Sở GTVT Hà Nội; Vi phạm của trong hoạt động của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị đối với hành vi không hoạt động, hoạt động không đầy đủ (nếu có) theo quy định của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 
Tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm (đối với từng hành vi vi phạm: truyền dữ liệu, thời gian làm việc, không chấp hành quyết định cơ quan quản lý nhà nước) và các phát sinh có liên quan gửi về Sở GTVT (qua Phòng Quản lý vận tải trước) ngày 25 hàng tháng.
3. Phòng Quản lý vận tải
Tổng hợp vi phạm về tốc độ và các vi phạm khác từ dữ liệu (nếu có) trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam, kịp thời tham mưu quyết định về thu hồi biển hiệu phù hiệu và tham mưu đề xuất xử lý đối với các trường hợp khác được phát hiện theo quy định.
Chủ trì tổng hợp các báo cáo kết quả xử lý vi phạm đối với các vi phạm được phát hiện thông qua Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam.
4. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thực hiện, chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành trong đó tập trung công tác đôn đốc quản lý lái xe, bộ phận an toàn giao thông thực hiện đúng các trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị có vi phạm nghiêm túc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và pháp luật và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Đề nghị Công an các tỉnh/thành phố quan tâm phối hợp; Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý vận tải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

4762/SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh

  Video

Không tìm thấy video nào