Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 28/02/2023 | 3:12 AM

Ngày 27/2/2023, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 813/SGTVT-QLVT V/v: Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố thông qua việc khai thác dữ liệu vi phạm ( tháng 9/2022-12/2022) cảu phương tiện trên Hệ thống thông tin, khia thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (HT-GSHT) gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình.

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Văn bản số 638/CĐBVN-VT,PT&NL ngày 06/02/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc khai thác, sử dụng dữ liệu trên HT-GSHT để phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn; Văn bản số 1416/BGTVT-VT ngày 16/02/2023 của Bộ Giao thông vận tải triển khai Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 400/UBND-ĐT ngày ngày 20/02/2023 của UBND Thành phố về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, quản lý kinh doanh và điều kiện  kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022) giám sát hành trình (GSHT) từ HT-GSHT về vi phạm: thời gian làm việc, truyền dữ liệu, tốc độ. Kết quả như sau:

 

STT

Chỉ tiêu vi phạm

Tổng số đơn vị vi phạm

Tổng số xe vi phạm

Chi tiết tại Phụ lục

Tháng 9/2022

1

Về thời gian làm việc của lái xe

5347

40088

Phụ lục 1.1

2

Về không  truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên

12289

94691

Phụ lục 1.2

3

Về tốc độ

233

686

Phụ lục 1.3

Tháng 10/2022

1

Về thời gian làm việc của lái xe

5359

41151

Phụ lục 2.1

2

Về không  truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên

12552

94802

Phụ lục 2.2

3

Về tốc độ

270

786

Phụ lục 2.3

Tháng 11/2022

1

Về thời gian làm việc của lái xe

3571

25793

Phụ lục 3.1

2

Về không  truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên

12382

94232

Phụ lục 3.2

3

Về tốc độ

246

664

Phụ lục 3.3

Tháng 12/2022

1

Về thời gian làm việc của lái xe

5351

41436

Phụ lục 4.1

2

Về không  truyền dữ liệu từ 10 ngày trở lên

12159

82409

Phụ lục 4.2

3

Về tốc độ

252

679

Phụ lục 4.3

 

 

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện và quy định trong hoạt động vận tải khẩn trương tự rà soát, tự rà soát bổ sung hoàn thiện các điều kiện và thực hiện các quy định trong quản lý hoạt động vận tải còn thiếu sót tại đơn vị, đặc biệt chấn chỉnh các lái xe, bộ phận theo dõi an toàn giao thông chưa thực hiện đầy đủ các quy định, để xẩy ra các vi phạm (không truyền dữ liệu, thời gian làm việc của lái xe, tốc độ) nêu trên, cụ thể:

- Rà soát các dữ liệu nêu trên tại đơn vị, trường hợp phát hiện có sai lệch phải kịp thời báo cáo về Sở GTVT Hà Nội để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, Cục đường bộ Việt Nam xét xét, quyết định và xử lý; Đối với các phương tiện đã thanh lý, bán…không tiếp tục kinh doanh đề nghị trả lại phù hiệu, biển hiệu về Sở GTVT Hà Nội để gỡ khỏi hệ thống quản lý.

- Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các ô tô đang kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị lên HT-GSHT;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trong hoạt động; kiên quyết kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý đối với: các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị;

Tổng hợp nguyên nhân, biện pháp xử lý đối với các lỗi vi phạm tại đơn vị, các sai lệch (nếu có), gửi báo cáo bằng Văn bản về Sở GTVT Hà Nội trước ngày 03/3/2023 (Báo cáo gửi về Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Địa chỉ Tầng 14 Khu liên cơ Hành chính công thành phố Hà Nội - 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội; Liên hệ Đ/c Khương Minh Tuấn - chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, số điện thoại: 0962429999).

2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình

Thực hiện việc cảnh báo đến các đối tác là đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm về việc không thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu đã được công bố tại các Văn bản của Sở GTVT Hà Nội (theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015);

3. Phòng Quản lý vận tải, Thanh Tra Sở GTVT

3.1. Giao Phòng Quản lý vận tải

- Từ chối thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đơn vị vận tải có vi phạm được tổng hợp tại Văn bản này nhưng chưa khắc phục được các vi phạm đã nêu cho đến khi khắc phục được các vi phạm và gửi báo cáo theo yêu cầu tại mục 1 văn bản này.

- Sau ngày 03/3/2023. Tổng hợp các đơn vị không chấp hành hướng dẫn tại Văn bản này. Tham mưu Quyết định thu hồi biển hiệu, phù hiệu đối với các phương tiện có dữ vi phạm về tốc độ. Tổng hợp danh sách các đơn vị có phương tiện có vi phạm về thời gian làm việc và không truyền dữ liệu chuyển Thanh tra Sở để xử lý theo quy định.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, các phát sinh có liên quan.

3.2. Giao Thanh tra Sở GTVT

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải thực hiện xử phạt nghiêm đối với vi phạm (nếu có) của các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện: Các quy định về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định; Vi phạm của trong hoạt động của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông tại đơn vị đối với hành vi không hoạt động, hoạt động không đầy đủ (nếu có) theo quy định của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải. Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm (đối với từng hành vi vi phạm: truyền dữ liệu, thời gian làm việc, không chấp hành quyết định cơ quan quản lý nhà nước) và các phát sinh có liên quan.

Yêu cầu Trưởng phòng Quản lý vận tải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

  Album Ảnh