Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Đôn đốc tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ báo cáo
Ngày đăng 14/11/2022 | 2:12 PM

Ngày 10/11/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 6323/SGTVT-QLVT về việc tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ báo cáo gửi các đơn vị KDVT bằng ô tô theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện các quy định về chế độ báo cáo, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành. Tuy nhiên số lượng các đơn vị thực hiện các chế độ báo cáo còn thiếu, số liệu trong các báo cáo kết quả hoạt động vận tải hành khách của một số đơn vị vận tải còn chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác số chuyến xe, sản lượng khách vận chuyển, thông báo nội dung hợp đồng vận chuyển về Sở GTVT Hà Nội chưa đầy đủ các nội dung tối thiểu theo quy định. 

Do vậy, để đảm bảo thực hiện các quy định về chế độ báo cáo theo quy định, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố: 
- Chấp hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 7, 8 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển đến Sở Giao thông vận tải.
- Thống kê đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm với số liệu trong các báo cáo của đơn vị. 

6323/SGTVT-QLVT
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh