Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Tổng hợp việc chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ
Ngày đăng 15/07/2022 | 2:14 PM

Ngày 15/7/2022, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3756/SGTVT-QLVT v/v tổng hợp việc chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ gửi Thanh tra Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP Hà Nội.

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội; Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ. 
Đến thời điểm hiện nay đã chấp hành đầy đủ theo Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022; một số đơn vị chấp hành chưa đầy đủ (chưa nộp đầy đủ phù hiệu, chưa gửi báo cáo theo yêu cầu  Quyết định 3118/QĐ-SGTVT…) và có nhiều đơn vị chưa chấp hành quy định (có danh sách kèm theo được công bố tại Website: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/). Để thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện:
1. Giao Phòng Quản lý vận tải:
- Đối với các đơn vị chưa chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT: từ chối thực hiện các từ chối việc cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cho các đơn vị vận tải nêu trên cho đến khi đơn vị chấp hành đầy đủ, nghiêm túc việc xử lý vi phạm và có cam kết chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm theo quy định tại Quyết định 3118/QĐ-SGTVT. 
- Đối với các đơn vị chưa thực thực hiện đầy đủ Quyết định 3118/QĐ-SGTVT: từ chối thực hiện các từ chối việc cấp mới phù hiệu, biển hiệu cho các đơn vị vận tải nêu trên cho đến khi đơn vị chấp hành đầy đủ, nghiêm túc việc xử lý vi phạm và có cam kết chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm theo quy định tại Quyết định 3118/QĐ-SGTVT.
- Đối với các đơn vị đã chấp hành đầy đủ: tiếp tục đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, thực hiện cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải cho đơn vị vận tải.
- Tổng hợp gửi danh sách các đơn vị chưa chấp hành, chưa chấp hành đầy đủ hoặc tái vi phạm gửi về Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý theo quy định, trong đó tập trung đề xuất xử lý đối với các đơn vị có vi pham nhiều lần và tái vi phạm nhiều lần.
2. Giao Thanh tra Sở:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm nêu trên. 
- Lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (tập trung các vi phạm trong việc tổ chức bộ phận an toàn giao thông, không chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT…) đối với các trường hợp đơn vị chưa chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT theo đề xuất của Phòng Quản lý vận tải.
3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm theo Quyết định 3118/QĐ-SGTVT, đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách tại Hà Nội:
Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách: xác nhận vào Lệnh vận chuyển đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đã chấp hành Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022 theo danh sách công bố tại quyết định này.
Các đơn vị kinh doanh vận tải: Khẩn trương thực nghiêm túc Quyết định 3118/QĐ-SGTVT ngày 17/6/2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; Yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông; Đề xuất các biện pháp xử lý đảm bảo tránh tái phạm các lỗi vi phạm tương tự.
Trưởng phòng Quản lý vận tải; Chánh Thanh tra Sở; Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(TẢI VỀ:văn bản số  3756 / SGTVT-QLVT  

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh