Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến Tháng 10/2021
Ngày đăng 15/11/2021 | 4:52 PM

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến Tháng 10/2021 như sau:

1.Phụ lục 1 - Cấp giấy phép kinh doanh vận tải;

2.Phụ lục 2 - Phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh