Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 05/11/2021 | 6:11 PM

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Để tiếp tục triển khai thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội về thực hiện quy định đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố và một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4858/KH-SGTVT ngày 22/10/2021 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối với hoạt động vận tải đường sắt: ngoài việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 4858/KH-SGTVT ngày 22/10/2021 và văn bản số 5190/SGTVT-QLVT ngày 04/11/2021 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, phải thực hiện nội dung tại Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
3. Đối với hoạt động vận tải hàng không: ngoài việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 4858/KH-SGTVT ngày 22/10/2021 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, phải thực hiện nội dung tại Quyết định số 1887/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

(5203  /SGTVT-QLVT)
Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội cập nhật các nội dung chỉ đạo mới của Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh