Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến Tháng 9/2021
Ngày đăng 22/10/2021 | 2:53 PM

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Phòng Quản lý vận tải đã tổng hợp số liệu vận tải, kính đề nghị Văn Phòng Sở cho đăng tin trên website của Sở số liệu vận tải nêu trên Nội dung như sau:
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo số liệu cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu đến Tháng 9/2021 gồm các Phụ lục như sau:
(tải về:)
Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh