Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/09/2021 | 5:47 PM

Thực hiện văn bản số 2827/UBND-ĐT ngày 29/8/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải, bốc xếp hàng hóa và vận chuyển công nhân, chuyên gia tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm theo Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo của Thành ủy (tại Thông báo số 473-TB/TU ngày 24/8/2021) và của UBND Thành phố (tại văn bản số 2771/UBND-KGVX ngày 24/8/2021) về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
2. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát đảm bảo thống nhất, đồng bộ trên địa bàn Thành phố, vừa đảm bảo hoạt động vận tải được thuận lợi, thông suốt, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kiểm soát tốt, không để lây lan dịch bệnh. 
- Tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển người, phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất,…), các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa, văn phòng đại diện và nơi lưu trú đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, phòng chống dịch Covid-19.
3. Giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
- Tiếp tục tham mưu về công tác tổ chức giao thông, tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, thiết lập hệ thống biển chỉ dẫn thuận tiện, dễ nhận biết đảm bảo hoạt động vận tải được thuận lợi, thông suốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19;
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bố trí vị trí trung chuyển hàng hóa thiết yếu giáp ranh (phía bên ngoài khu vực phong tỏa) để phục vụ khu vực đang bị phong tỏa, xây dựng các phương án tổ chức giao thông kết nối từ ngoài khu vực phong tỏa đế địa điểm giao nhận, trung chuyển hoàng hóa bên trong khu vực phong tỏa.
4. Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố 
Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền nội dung Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
5. Giao Phòng Quản lý vận tải tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện các phương án vận tải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Là đầu mối tiếp  nhận, tổng hợp các tồn tại, phát sinh, vướng mắc, tham mưu văn bản kiến nghị với cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

3977 /SGTVT-QLVT

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh