Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải ô tô cho người điều hành vận tải, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.
Ngày đăng 26/08/2019 | 02:36  | View count: 2043

Ngày 26/8/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản số 7234/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải ô tô cho người điều hành vận tải, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Văn bản này gửi tới các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các Hiệp hội vận tải ô tô, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Ban biên tập xin nêu toàn văn văn bản 7234/SGTVT-QLVT như sau:

Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Điều 7, Điều 55, Điều 63 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Điều 1 Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ban hành chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

          1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

          1.1. Đối với người điều hành vận tải

          - Các đơn vị có văn bản cử người điều hành vận tải tham gia lớp tập huấn, gửi về Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (thông qua Phòng Quản lý vận tải: người nhận chuyên viên  Lê Diệu Linh, điện thoại 0969 286 165, email:taphuannghiepvuvantai_sogtvt@hanoi.gov.vn)

          - Người tham dự tập huấn phải là người được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên; không vi phạm pháp luật, không đang trong thời gian bị cơ quan công an điều tra; quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

          -Thời điểm tập huấn là trước khi đảm nhận nhiệm vụ điều hành vận tải hoặc định kì không quá 3 năm , kể từ lần tập huấn trước đó (là người chưa tập huấn hoặc người  đã tập huấn trước ngày 01/9/2016).

           1.2. Đối với người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

          - Đơn vị tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô hoặc cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

          - Ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị phải gửi về Sở Giao thông Vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải) về kế hoạch tập huấn, địa điểm (địa điểm tập huấn phải được tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội), danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự, để được kiểm tra, giám sát.   

- Trường hợp đơn vị có số lượng người cần tập huấn ít hoặc không đủ điều kiện để tổ chức lớp tập huấn, đơn vị gửi danh sách học viên về Sở Giao thông Vận tải để tổ chức lớp chung cho nhiều đơn vị tham gia.

          - Cán bộ tập huấn phải là giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ; hoặc là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ hoặc quản lý, điều hành, giảng dạy trong các cơ sở đào tạo lái xe.

          - Học viên tham dự tập huấn phải được đơn vị ký hợp đồng lao động theo quy định và cử đi dự lớp tập huấn; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quá trình tham gia tập huấn phải chấp hành nghiêm nội quy lớp tập huấn.

          -Thời điểm tập huấn là trước khi tham gia hoạt động  vận tải hoặc định kì không quá 3 năm , kể từ lần tập huấn trước đó (là người chưa tập huấn hoặc người  đã tập huấn trước ngày 01/9/2016).

          - Học viên tham dự tập huấn phải đảm bảo tham gia tối thiểu 85% thời gian học mới đủ điều kiện để được kiểm tra.

          - Kết thúc chương trình tập huấn, học viên sẽ có một bài kiểm tra trong thời gian từ 60 phút đến 120 phút, theo hình thức kiểm tra bằng bài viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

          - Những học viên có điểm của bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên được đơn vị cấp Giấy chứng nhận tập huấn theo mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

          - Đơn vị tập huấn có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) tối thiểu 03 năm.

          2. Các Hiệp hội vận tải ô tô

          - Đề nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô là hội viên thực hiện quy định tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

          - Là đơn vị tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đề nghị các Hiệp Hội tổ chức thực hiện tập huấn theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014  của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô , hoặc tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, đề nghị các Hiệp hội gửi văn bản thông báo tổ chức các lớp tập huấn về Sở Giao thông Vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải) theo hướng dẫn tại thông báo số 5644/SGTVT-QLVT ngày 08/7/2019 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để được kiểm tra, giám sát.

- Đề nghị phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

- Đơn vị có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) tối thiểu 03 năm.

          3. Các cơ sở đào tạo lái xe ô tô

          Khi phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải ô tô, Hiệp hội vận tải ô tô để tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện các nội dung sau:

          - Cung cấp danh sách cán bộ thuộc đơn vị quản lý đảm bảo tiêu chuẩn làm cán bộ tập huấn gửi về Sở Giao thông Vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải).

          - Ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý tham gia tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô tổ chức, đơn vị phải gửi văn bản cử cán bộ về Sở Giao thông Vận tải (thông qua Phòng Quản lý vận tải) để được kiểm tra, giám sát.

- Có trách nhiệm lưu hồ sơ chương trình tập huấn, kết quả tập huấn (văn bản thông báo trước khi tập huấn, danh sách học viên tham dự, bài kiểm tra, kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) tối thiểu 03 năm.

           4. Nội dung, tài liệu và chương trình tập huấn

          Nội dung tập huấn theo tài liệu và chương trình khung tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải cho người điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1896/QĐ-TCĐBVN và Quyết định số 1895/QĐ-TCĐBVN ngày 09/7/2015. Các đơn vị có thể liên hệ với Hiệp hội vận tải Việt Nam để đăng ký mua tài liệu tập huấn. Sau khi nhận được tài liệu tập huấn các đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn ngay.

          Để công tác triển khai tập huấn đạt hiệu quả, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, các Hiệp hội vận tải ô tô và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô xây dựng kế hoạch tập huấn, danh sách cán bộ tập huấn và người được tập huấn về Sở Giao thông vận tải Hà Nội để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát theo quy định; Sau khi tổ chức 5 ngày, các đơn vị báo cáo kết quả đã tập huấn và gửi kèm bản pho to hồ sơ tập huấn (Biên bản giám sát, biên bản kết quả kiểm tra, danh sách được cấp giấy chứng nhận...) để Sở Giao thông vận tải kiểm tra và cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đối với các chứng chỉ tập huấn của người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe không thông báo với Sở Giao thông vận tải Hà Nội để chỉ đạo, giám sát sẽ không được Sở Giao thông vận tải Hà Nội công nhận. Giao Phòng quản lý vận tải là thường trực tiếp nhận và hướng dẫn các đơn vị thực hiện, định kì hàng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Sở.

          Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bằng  văn bản  qua bộ phận  Văn thư  hoặc liên hệ đồng chí Đỗ Hương Giang- Phó trưởng phòng Quản lý Vận tải- Điện thoại 0989997442 email:taphuannghiepvuvantai_sogtvt@hanoi.gov.vn để được hướng dẫn giải quyết ./.

 

  Album Ảnh