Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Triển khai thực hiện văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020.
Ngày đăng 29/10/2018 | 04:00  | View count: 431

Ngày 29/10/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành công văn số 7205/SGTVT-QLVT về việc triển khai thực hiện văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển ngành Nước và Môi trường thực hiện một số công việc sau:

1. Niêm yết trên hệ thống thông tin của bến xe các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đã nêu tại văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT.

2. Trên cơ sở các tuyến vận tải được điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tại văn bản số 11709/BGTVT-VT ngày 15/10/2018 của Bộ GTVT, đề nghị các đơn vị khai thác bến xe căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân, tình hình tổ chức giao thông, khả năng tiếp nhận của bến xe tại thời điểm hiện tại, đề xuất với Sở GTVT giờ xe xuất bến vào biểu đồ hoạt động của các tuyến theo mẫu được quy định tại Phụ lục 1a của Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị các đơn vị khai thác bến xe khẩn trương thực hiện, báo cáo Sở trước ngày 05/11/2018, file mềm gửi vào địa chỉ: nguyendmhhanh_sogtvt@hanoi.gov.vn

Chi tiết văn bản số 7205/SGTVT-QLVT.

Chi tiết văn bản số 11709/BGTVT-VT.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh