TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường thủy Nội địa
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp  01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc siêu trọng trên tuyến đường thủy nội địa nội tỉnh đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời gian quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản gửi tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng theo mẫu tại (Phụ lục 3) và gửi cho tổ chức, cá nhân để thực hiện. Trường hợp không phê duyệt phương án phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội;

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu;

- Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo các nội dung theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng và gửi cho tổ chức, cá nhân để thực hiện. 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu phụ lục 3.

Lệ phí

Không có.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu phuong an van tai.doc don de nghi.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.