Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Tin tức nổi bật

Hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 06/09/2021 | 1:30 PM

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố; Phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về phương án phân vùng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ văn bản số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an Thành phố về việc quy trình xét quyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1; Phương án số 1427/PA-SGTVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc huy động phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo Hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội theo văn bản số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an Thành phố. Chi tiết đăng tải trên website của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: https://sogtvt.hanoi.gov.vn.
Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an Thành phố và trước pháp luật về các đối tượng đề xuất (con người, phương tiện vận chuyển), chỉ được đề xuất các đối tượng được phép hoạt động, vận chuyển theo quy định.
VB 1585/TB-SGTVT

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG CÓ NHẬN DIỆN CHO NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Mẫu 1

Mẫu 2 (XE MÔ TÔ)

Mẫu 2 (xe ô tô)

Trong trường hợp có hướng dẫn mới của Thành phố, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh