Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)
Ngày đăng 08/07/2020 | 4:42 PM

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-BNV ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ và công văn số 1791/SNV-VP ngày 29/6/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội về công tác tuyên truyền 75 năm ngày truyền thống ngành, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình.

Các phòng, ban, đơn vị tải Tài liệu Đề cương dưới đây:

Công văn số 1791/SNV-VP ngày 29/06/2020 của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định 397/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Đề cương tuyên truyền

Công văn số 3713/SGTVT-VP của Sở GTVT

Đề cương tuyên truyền

Danh sách Lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh