Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

THÔNG BÁO: Áp dụng quy định đánh giá, chấm điểm và xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Ngày đăng 09/05/2019 | 9:22 AM  | View count: 2333

Ngày 09/5/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-SGTVT ban hành quy định đánh giá, chấm điểm và xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội thay thế Quyết định số 1015/QĐ-SGTVT ngày 28/6/2018 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành uỷ Hà Nội về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo đến các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc được biết và triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

Thời gian thực hiện: kể từ tháng 5/2019.

Xem chi tiết Quyết định số 669/QĐ-SGTVT tại: tải về.

Kèm theo là các biểu mẫu tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng:

Mẫu số 01: Áp dụng đối với Giám đốc Sở: tải về.

Mẫu số 02: Áp dụng đối với Phó Giám đốc Sở: tải về.

Mẫu số 03: Áp dụng đối với Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Thanh tra, Giám đốc ĐVSN: tải về.

Mẫu số 04: Áp dụng đối với Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Phó Chánh Thanh tra, Phó Giám đốc ĐVSN: tải về.

Mẫu số 05: Áp dụng đối với công chức, viên chức: tải về.

Mẫu số 06: Áp dụng đối với Lao động hợp đồng: tải về.

Mẫu số 07: Biên bản họp tập thể nhận xét, đánh giá: tải về.

Mẫu số 08: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại) : tải về.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội xin trân trọng thông báo./.

  Album Ảnh