Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 18/10/2019 | 08:03 PM  | View count: 16
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3909/SGTVT-QLVT ngày 11/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp thuận Công ty TNHH Lý Thảo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Tây)

Ngày đăng 18/10/2019 | 07:59 PM  | View count: 16
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3815/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa chấp thuận Công ty TNHH Vĩnh Quang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm - BX Phía Bắc Huế)

Ngày đăng 14/10/2019 | 07:01 PM  | View count: 17
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1901/TB-SGTVT ngày 11/10/2019 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo Công ty TNHH MTV Thu Thương Chi nhánh Huế đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 14/10/2019 | 06:57 PM  | View count: 13
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3821/TB-SGTVT ngày 08/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Bát đi bến xe Nghĩa Hưng và BX Giáp Bát – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 11/10/2019 | 07:44 PM  | View count: 28
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1906/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/10/2019 của Sở GTVT Nam Định về việc tiếp Công ty cổ phần Khánh Tám đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Đô Lương)

Ngày đăng 11/10/2019 | 07:22 PM  | View count: 16
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 2721/SGTVT-VT ngày 06/9/2019 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Nông Cống)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:43 PM  | View count: 19
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3728/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm – BX Sông Lô)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:39 PM  | View count: 12
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 1937/TB-SGTVT ngày 01/10/2019 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Quán Lào)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:35 PM  | View count: 17
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3726/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Cửa Đạt)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:31 PM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3727/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến BX...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX Giao Thủy)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:21 PM  | View count: 13
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 287/VT-CTY ngày 19/9/2019 của Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:17 PM  | View count: 12
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 293/VT-CTY ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Giao Thủy)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:13 PM  | View count: 27
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 293/VT-CTY ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần đầu tư liên hiệp vận tải ô tô Hà Nam Ninh thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Thịnh Long)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:10 PM  | View count: 15
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1907/TB-SGTVT ngày 03/10/2019 của Sở GTVT Nam Định thông báo về việc Công ty cổ phần Khánh Tám điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa – BX Yên Bái)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:08 PM  | View count: 18
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 47/TB-SGTVT ngày 27/9/2019 của Sở GTVT Yên Bái thông báo về việc Công ty cổ phần vận tải thủy bộ yên Bái ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Quảng Ngãi)

Ngày đăng 10/10/2019 | 07:06 PM  | View count: 6
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 227/TB-SGTVT ngày 20/9/2019 của Sở GTVT Quảng Ngãi thông báo về việc Công ty cổ phần Bình Tâm ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Ba Đồn)

Ngày đăng 07/10/2019 | 07:51 PM  | View count: 14
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2604/TB-SGTVT ngày 27/9/2019 của Sở GTVT Quảng Bình thông báo Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát – BX Vĩnh Lộc)

Ngày đăng 07/10/2019 | 07:48 PM  | View count: 4
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3181/TB-SGTVT ngày 28/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Nghi Sơn)

Ngày đăng 07/10/2019 | 07:39 PM  | View count: 9
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3182/TB-SGTVT ngày 28/8/2019 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm – BX Hồng Lĩnh)

Ngày đăng 07/10/2019 | 03:21 PM  | View count: 30
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được văn bản số 3022/SGTVT-QLVT ngày 02/10/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...