Truy cập nội dung luôn

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết: Hợp tác xã vận tải Đạ Tẻh điều chỉnh giờ khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 01:00 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 1703/SGTVT-VT ngày 28/12/2017 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo Hợp tác xã vận tải Đạ Tẻh điều chỉnh giờ...

Niêm yết: Công ty TNHH vận tải Đông Lý tạm ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 12:56 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 03/SGTVT-QLVT ngày 02/1/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH  vận tải Đông Lý...

Niêm yết: Hợp tác xã vận tải Thành Tuyên thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/01/2018 | 12:48 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 234/HTX-VT ngày 01/12/2017 của Hợp tác xã vận tải Thành Tuyên thông báo giảm số chuyến hoạt...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:53 PM
Ngày 19/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 64/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Thông báo: Công ty TNHH TM&DVVT Yên Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 19/01/2018 | 02:38 PM
Ngày 19/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 61/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tuyến Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) – Bến xe Nông Cống (Thanh Hóa)

Ngày đăng 18/01/2018 | 11:54 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 124/TB-SGTVT ngày 11/1/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Đông Hưng)

Ngày đăng 18/01/2018 | 11:53 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 338/TB-SGTVT ngày 20/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị ngừng hoạt động tuyến vận tải...

Thông báo: Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 18/01/2018 | 11:13 AM
Ngày 18/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 55/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Dũng Thủy Về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 16/01/2018 | 10:28 PM
Ngày 16/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 51/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Tấn Thành ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/01/2018 | 11:46 AM
Sở GTVT Hà Nội nhận được  Văn bản số 36/TB-HTX ngày 04/01/2018 của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/01/2018 | 05:16 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 05-17/TBTX-VN, số 06-17/TBTX-VN ngày 10/01/2018 của Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh vằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 11/01/2018 | 10:22 PM
Ngày 11/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 37/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh vằng xe ô tô theo tuyến cố định (hoạt động...

Công ty TNHH TM&DVVT Yên Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/01/2018 | 10:18 PM
Ngày 05/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 14/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/01/2018 | 10:14 PM
Ngày 05/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 13/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 02:05 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3555/SGTVT-VT ngày 15/11/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 01:39 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 357/TB-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 03/01/2018 | 01:36 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 358/TB-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/01/2018 | 01:34 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 215/TB-SGTVT ngày 19/12/2017 của Sở GTVT Tuyên Quang thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Luyện Dung đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/01/2018 | 01:33 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3411/TB-SGTVT ngày 26/12/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng Tuyên Quang ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/12/2017 | 02:06 PM
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô của Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Tùng Tuyên Quang đề ngày 05/12/2017.

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh