Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 15/05/2020 | 1:00 PM  | View count: 375

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội về tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội: Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội; tổ chức hội nghị "Học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư" trong toàn thể Đảng bộ; đã chỉ đạo đại hội thành công đối với 13 chi bộ trực thuộc; 
Công tác chuẩn bị nhân sự, tài liệu, văn kiện Đại hội: Đảng ủy đã tổ chức thực hiện thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị; thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, trình Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phê duyệt; hoàn thiện toàn bộ các văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội.
Công tác khánh tiết, tuyên truyền Đại hội được thực hiện chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, theo đúng quy định của Thành phố, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo yêu cầu.

Một số hình ảnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở GTVT Hà Nội:

 

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc Sở GTVT Hà Nội:

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở - Sở GTVT Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban an toàn giao thông, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý chất lượng các công trình hạ tầng giao thông, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý vận tải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2022

 

Sở GTVT Hà Nội

 

  Album Ảnh