Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Hoạt động Đảng - đoàn thể

Các CĐCS trực thuộc ngành GTVT Hà Nội hưởng ứng cuộc vận động “ CBCC,VC nói không với tiêu cực” và thi đua “ thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”
Ngày đăng 18/10/2019 | 08:31  | View count: 153

Thực hiện Cuộc vận động CB, CC, VC Thủ đô nói không với tiêu cực theo Kế hoạch số 217/KH-CĐN ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 218/KH-CĐVC, ngày 25/9/2019, của Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, về việc phát động cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” thi đua “ thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành GTVT Hà Nội đã triển khai kế hoạch cuiar Công đoàn ngành và phát động phong trào tới 100% CBCCVCNLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng với những nội dung cụ thể: Đối với cơ quan, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CBCCVCLĐ trong cơ quan thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; phê bình xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm. Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị. Đưa tiêu chí thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đánh giá, khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ.

Theo đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết: Thực hiện cuộc vận động CB, CC, VC  ngành GTVT Hà Nội nói không với tiêu cực, trong đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC: Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhất là các tiêu chuẩn, nội dung CBCCVC đã cam kết. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời đơn thư của đoàn viên, CBCCVCLĐ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đồng thời động viên, tôn vinh khen thưởng kịp thời những CBCCVC xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Cuộc Vận động để tạo sức lan tỏa.

Tại khu vực hành lang, cũng như phòng làm việc Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở GTVT Hà Nội và Công đoàn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã các dán áp phích để cán bộ, công chức viên chức người lao động dễ dàng nhìn thấy và dễ quan sát với phương châm 5 không: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Đối với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” do LĐLĐ TP.Hà Nội phát động, các tập thể sẽ thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp;  cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Cuộc vận động “CBCCVC nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCCVC trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ CBCCVC trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa./.

Minh Hoàn

  Album Ảnh