TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Type Lĩnh vực Đường Bộ
Level Mức độ 3
Implementation order a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
-  Qua Hệ thống bưu chính.
b) Giải quyết TTHC:
- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận cho trung tâm sát hạch. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Implementation methods

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.

- Nộp trên dịch vụ công trực tuyến: Bấm vào đường link=>

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trường hợp trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe 


- Qua Hệ thống bưu chính.

Documents

a) Thành phần Hồ Sơ
* Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
* Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe bị hỏng, mất, có sự thay đổi nội dung:
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động và nêu rơ lư do hỏng hoặc mất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Period of settlement - Trường hợp có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: 10 ngày làm việc.
- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc
Objects implementing administrative procedures - Tổ chức, cá nhân
Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe
- Điều kiện chung:
+ Diện tích trung tâm sát hạch lái xe: Trung tâm loại 1 có diện tích không nhỏ hơn 35.000 m2; trung tâm loại 2 có diện tích không nhỏ hơn 20.000 m2; trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2;
+ Số lượng xe cơ giới dùng để sát hạch: Sát hạch lái xe trong hình hạng A1, B1, B2 và C tối thiểu mỗi hạng 02 xe, các hạng khác tối thiểu mỗi hạng 01 xe và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh khác; sát hạch lái xe trên đường tối thiểu mỗi hạng 01 xe. Xe sát hạch lái xe thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân có trung tâm sát hạch lái xe.;
+ Thiết bị sát hạch lý thuyết: Tối thiểu 02 máy chủ (server); tối thiểu 10 máy trạm đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3, tối thiểu 20 máy trạm đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 1 hoặc loại 2;
+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tối thiểu 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch đối với mỗi loại trung tâm sát hạch;
+ Thiết bị sát hạch thực hành lái xe trên đường: Có ít nhất 02 máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch, 01 máy tính làm chức năng máy chủ và điều hành có đường thuê bao riêng và địa chỉ IP tĩnh;
+ Thiết bị mô phỏng để sát hạch lái xe: Có ít nhất 01 thiết bị được cài đặt phần mềm sát hạch lái xe mô phỏng do Bộ Giao thông vận tải quy định.
- Điều kiện kỹ thuật:
Trung tâm sát hạch phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành gồm: Làn đường, đèn tín hiệu giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch giới hạn, vỉa hè hình sát hạch, cọc chuẩn và hình các bài sát hạch trong sân sát hạch; xe cơ giới dùng để sát hạch; thiết bị sát hạch lý thuyết; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trên đường; nhà điều hành và công trình phụ trợ khác.

Legal basis - Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.