TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Type Lĩnh vực Đường Bộ
Level Mức độ 4
Implementation order

Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (cơ sở đào tạo thuộc cơ quan trung ương do Bộ GTVT giao) hoặc Sở Giao thông vận tải (cơ sở đào tạo do địa phương quản lý).

Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ cá nhân hoặc hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi.

Implementation methods

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: bấm vào => TẠI ĐÂY

- Thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích

Documents

a) Thành phần Hồ Sơ
- Đơn đề nghị theo mẫu;
- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Period of settlement

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Objects implementing administrative procedures

- Tổ chức, cá nhân

Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Fees
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mau 6.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis