TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Type Lĩnh vực Đăng Kiểm
Level Mức độ 4
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính);

- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiến hành thẩm định thiết kế theo quy định: Nếu thiết kế đạt yêu cầu, sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Trường hợp không cấp, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định.

Implementation methods

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

Nộp trực tuyến tại đây. 

- Thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích
Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu;

- 04 bộ hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo có thành phần theo quy định;(tại điều 5, TT85/2014/TT-BGTVT)

- Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế);

- Bản sao có xác nhận của cơ sở thiết kế của một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Period of settlement

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Objects implementing administrative procedures

Tổ chức, cá nhân

Implementing agencies Phòng Quản lý vận tải
Results of implementation of administrative procedures

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (theo mẫu).

Fees

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 50.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận (riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận

Fee Mức giá : 300.000 đồng/chiếc (Giá dịch vụ thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo)
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 01-DK.doc Thong bao ve thu le phi.jpg
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.

Legal basis

- Thông tư số 238/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới ;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

Các thủ tục liên quan khác