TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Type Lĩnh vực Đường thủy Nội địa
Level Mức độ 3
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

b) Giải quyết TTHC:

- Bộ phận một cửa:

     + Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

     + Trả giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện kèm theo hồ sơ đăng ký phương tiện đã được niêm phong.

- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện, cắt góc hủy giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp trước đó, niêm phong hồ sơ đăng ký phương tiện.

Implementation methods

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

- Thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích

 

Documents

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa ( theo mẫu).

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Period of settlement

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Objects implementing administrative procedures

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện kèm theo hồ sơ  đăng ký phương tiện  đã niêm phong có đóng dấu Sở GTVT Hà Nội.

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Fees

Không 

 

Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 22-DT.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

Legal basis

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.