TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Select Field
Keyword
Procedure Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Type Lĩnh vực Đường Bộ
Level Mức độ 4
Implementation order

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Cơ sở đào tạo nộp văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
b) Giải quyết TTHC:
- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Implementation methods

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.

- Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: bấm vào => TẠI ĐÂY

- Thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích

Documents
a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô và nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Period of settlement Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại theo quy định
Objects implementing administrative procedures

Cơ sở đào tạo bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác.

Implementing agencies Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Results of implementation of administrative procedures

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp;

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô (theo mẫu);

Fees Không có
Fee
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms 22.doc
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

Legal basis

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;
- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;
- Quyết định số 3835/QĐ-BGTVT ngày 29/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.