Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Vận tải

Xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt và Xây dựng quy trình giám sát, nghiệm thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội
Ngày đăng 12/04/2018 | 04:26  | View count: 711

Ngày 10/4/2018, Sở Giao thông vận tải tổ chức cuộc họp về việc xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Xây dựng quy trình giám sát, nghiệm thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Tổng công ty vận tải Hà Nội và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở: Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý vận tải, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở.

Sau khi nghe Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị báo cáo và ý kiến tham gia của đại diện tham dự cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở GTVT Hà Nội kết luận cụ thể như sau:

Về việc xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Sở GTVT Hà Nội giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị rà soát lại các quy định của Thành phố, Bộ Giao thông vận tải và đánh giá thực trạng, làm rõ cơ sở lý luận, tính pháp lý, kinh nghiệm thực tiễn trong nước và trên thế giới về các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Làm rõ sự cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội và sự cần thiết phải có đơn vị tư vấn thực hiện công tác trên; Lập đề cương - dự toán công tác xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị, phòng Quản lý vận tải tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng bộ tiêu chí và cho phép thuê đơn vị tư vấn xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt đề cương - dự toán và nguồn kinh phí để xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội (trích từ nguồn thu xử phạt vi phạm hợp đồng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt); Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố nội dung xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội vào danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Tham mưu trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện xây dựng bộ tiêu chí quy định chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về việc x ây dựng quy trình giám sát, nghiệm thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị xây dựng quy định kiểm tra giám sát, nghiệm thu nội bộ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm cả quy trình thực hiện công tác trên) báo cáo Sở Giao thông vận tải xem xét, ban hành thay thế quy định cụ thể về công tác nghiệm thu khối lượng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quy định kiểm tra, giám sát, nghiệm thu nội bộ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh