Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Quản lý nhà nước

Triển khai hạng mục số hóa và xây dựng bản đồ giao thông trực tuyến phục vụ quản lý, điều hành giao thông
Ngày đăng 15/06/2018 | 04:38  | View count: 211

Ngày 15/6/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo kết luận cuộc họp ngày 12/6/2018 do đồng chí Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì họp triển khai hạng mục số hóa và xây dựng bản đồ giao thông trực tuyến phục vụ quản lý, điều hành giao thông được UBND Thành phố giao cho Sở GTVT Hà Nội thực hiện năm 2018.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Tài chính, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Công ty Hệ thống thông tin FPT, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông, phòng Quản lý vận tải, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị.

Sau khi nghe Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị và Công ty Hệ thống thông tin FPT báo cáo; ý kiến tham gia của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các đồng chí tham dự họp, đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết luận.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị: Trên cơ sở nhiệm vụ và kinh phí được giao trong Kế hoạch năm 2018 là xây dựng bản đồ giao thông trực tuyến Thành phố và số hóa cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông hiện Sở Giao thông Vận tải đang quản lý; chủ trì phối hợp với Công ty Hệ thống thông tin FPT và các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở rà soát làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và tính khả thi của việc triển khai 02 hạng mục đã được giao trong kế hoạch; tổng hợp báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thành phố đối với 02 hạng mục được giao.

Các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông, Quản lý Vận tải và Văn phòng Sở: Phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị, Công ty Hệ thống thông tin FPT cung cấp, thống kê khối lượng dữ liệu cần số hóa, các đối tượng cần số hóa và xây dựng lộ trình số hóa đối với các loại hồ sơ do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang quản lý.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Công ty Hệ thống thông tin FPT: Phối hợp hướng dẫn để Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị - Sở Giao thông Vận tải triển khai dự án đảm bảo tiến độ chất lượng.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh