Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 62. Đăng ký khai thác tuyến Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
2 Thủ tục 63. Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải