Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 30. Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
2 Thủ tục 30: Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
3 Thủ tục 31. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
4 Thủ tục 31: Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
5 Thủ tục 32. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Thủ tục 32: Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
7 Thủ tục 33. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
8 Thủ tục 33: Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
9 Thủ tục 34. Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
10 Thủ tục 34. Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
11 Thủ tục 35. Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
12 Thủ tục 35: Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
13 Thủ tục 36. Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
14 Thủ tục 37. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
15 Thủ tục 38. Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
16 Thủ tục 39. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
17 Thủ tục 40. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Thủ tục 41. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Thủ tục 42. Cấp phù hiệu xe nội bộ Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
20 Thủ tục 43. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải