Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 09: Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
2 Thủ tục 09: Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Thủ tục 10: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Thủ tục 10: Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Thủ tục 11: Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Thủ tục 11: Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
7 Thủ tục 12: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
8 Thủ tục 12: Phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
9 Thủ tục 13: Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Thủ tục 13: Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải. Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Thủ tục 14: Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Thủ tục 14: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Thủ tục 15: Cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Thủ tục 15: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Thủ tục 16: Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Thủ tục 16: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Thủ tục 17: Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
18 Thủ tục 17: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
19 Thủ tục 18: Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Thủ tục 18: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái