Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký khai thác tuyến
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
-  Qua Hệ thống bưu chính.
b) Giải quyết TTHC:
- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở việc doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện - Tổ chức nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
- Qua Hệ thống bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ a) Thành phần Hồ Sơ
- Giấy đăng ký khai thác tuyến (theo mẫu);
- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo mẫu;
- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định theo mẫu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản đăng ký khai thác tuyến thành công được công bố.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mẫu5.doc Mẫu6.doc Mẫu7.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô được lựa chọn đăng ký khai thác tuyến theo quy hoạch mạng lưới tuyến
Cơ sở pháp lý - Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải
- Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải