Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.
b) Giải quyết TTHC:
- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản gia hạn chấp thuận. Trường hợp không gia hạn chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ Sơ

Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết  - Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn gia hạn theo quy định.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Văn bản chấp thuận xây dựng và thi công xây dựng công trình thiết yếu.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 1.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải