Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Sở Giao thông vận tải Hà Nội  tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận, thi công xây dựng công trình thiết yếu. Trường hợp không chấp thuận, thi công xây dựng công trình thiết yếu, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ Sơ

- Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu theo mẫu.

- 02 (hai) bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). + Nội dung bản vẽ thiết kế thi công thể hiện: Quy mô công trình, hạng mục công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Vị trí, lý trình đường bộ xây dựng công trình thiết yếu; kích thước công trình thiết yếu trên mặt bằng công trình đường bộ và trong phạm vi đất dành cho đường bộ; khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu bên trên hoặc bên dưới đến bề mặt công trình đường bộ; khoảng cách theo phương ngang từ cột, tuyến đường dây, đường ống, bộ phận khác của công trình thiết yếu đến mép ngoài rãnh thoát nước dọc, mép mặt đường xe chạy hoặc mép ngoài cùng của mặt đường bộ. Đối với công trình thiết yếu xây dựng trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ phải có thông tin về khoảng cách theo phương thẳng đứng từ công trình thiết yếu đến mặt đất, từ công trình thiết yếu đến mép ngoài dải phân cách giữa. Công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế. + Biện pháp tổ chức thi công thể hiện phương án thi công phương án bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và tổ chức giao thông..

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết - Không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Văn bản chấp thuận xây dựng và thi công xây dựng công trình thiết yếu.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 1.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

- Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải