Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Cơ sở đào tạo lập 1 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý Phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ.

- Kiểm tra thực tế tại địa điểm đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

 - Tờ khai của cơ sở đào tạo đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

 - Bản sao có chứng thực ( hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở đào tạo.

 - Bản sao có chứng thực ( hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của giáo viên và hợp đồng của giáo viên ( hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thỉnh giảng hoặc hình thức hợp đồng phù hợp khác theo quy định của pháp luật ).

 - Bản sao có chứng thực ( hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hoặc hợp đồng thuê phòng học, xưởng thực tập, phương tiện, cầu cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, vùng nước để dạy thực hành; giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm phương tiện còn hiệu lực phù hợp với loại, hạng và thời gian đào tạo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cơ sở đào tạo có nhu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ( theo mẫu ).

Lệ phí

Không 

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 23-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì kiểm tra thực tế có kết luận “cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định”

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014;

- Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.