Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

- Nộp trực tuyến;

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo mẫu;

- Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

07 (bẩy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính có hiệu lực thời gian:

- 24 tháng đối với công trình cảng thuộc dự án nhóm A;

- 12 tháng đối với công trình cảng thuộc dự án nhóm B, C.

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 05-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Việc đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phải tuân theo những quy định của pháp luật về: Xây dựng, Giao thông đường thủy nội địa, môi trường, phòng cháy, chữa cháy;

- Trường hợp cảng mới xây xong phần cầu tàu nhưng chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng ngay phục vụ cho việc xây dựng các hạng mục công trình khác của cảng thì có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tạm thời phần cầu tàu đã hoàn thành theo thủ tục quy định như trên hiệu lực của quyết định công bố tạm thời không quá 12 tháng.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;  

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt.