Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

- Đối với bến thủy trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực. Đối với bến khách ngang sông, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến xây dựng bến.

- Đối với bến thủy nội địa khu vực Hồ Tây, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông phải lấy ý kiến của UBND quận Tây Hồ, Sở Quy hoạch kiến trúc;

-  Đối với bến thủy trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, Sở Giao thông vận tải phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường.

- Đối với bến thủy nội địa khu vực Hồ Tây, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ và chính quyền địa phương, chủ đầu tư tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (theo mẫu 2) hoặc Đơn đề nghị (theo mẫu 3);

- Bình đồ vị trí công trình bến dự kiến xây dựng, mặt bằng bến, vùng nước trước bến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Đối với bến thủy trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, 05 (năm) ngày làm việc (Sau khi có ý kiến của Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực)

+ Đối với bến khách ngang sông, 05 (năm) ngày làm việc (Sau khi có văn bản trả lời của UBND cấp xã).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận.

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 08-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Việc đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phải tuân theo những quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bảo đảm an toàn giao thông và các quy định khác;

- Việc đầu tư xây dựng bến thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng thủy nội địa được phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng bến chưa có trong quy hoạch hoặc có sự khác nhau so với quy hoạch, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư phải báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt duyệt quy hoạch chấp thuận.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;  

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt.

- Quyết định 92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý hồ Tây.