Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng).
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a)  Nộp hồ sơ TTHC:

- Chủ đầu tư  hoặc tổ chức, cá nhân thi công dự án gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân  hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội - Số 2 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với đơn vị quản lý luồng nơi thi công công trình và chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công dự án kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 5a.

- Phương án thi công công trình do chủ đầu tư lập.

- Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình, bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án;

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế;

+ Phương án bố trí nhân lực;

+ Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công;

+ Thời gian thực hiện phương án.

- Đối với phương án đảm bảo an toàn giao thông điều chỉnh, ngoài các nội dung quy định phải nêu rõ lý do điều chỉnh cho mỗi trường hợp.

- Trường hợp phải thay đổi phương án thi công công trình và khai thác công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân thi công công trình phải lập hồ sơ trình Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông thực hiện theo quy định.

- Sau khi phương án đảm bảo an toàn giao thông đã được Sở Giao thông vận tải chấp thuận thì tổ chức cá nhân gửi văn bản đề nghị công bố hạn chế giao thông theo mẫu 5b (nếu có) đến Sở Giao thông vận tải để được xem xét công bố hạn chế giao thông (Văn bản nêu rõ vị trí, thời gian hạn chế để thi công công trình ảnh hưởng đến luồng đường thủy nội địa).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính.

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 02-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Trong quá trình thi công công trình, chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo an toàn giao thông.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;  

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt.