Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận một cửa đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

- Đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (nhập đủ các trường thông tin được hướng dẫn trên màn hình trực tuyến). Sau khi thẩm định hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT Hà Nội sẽ hẹn lịch để Đơn vị đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính . Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, sẽ có phản hồi và nêu rõ lý do qua trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.

b) Giải quyết TTHC:

- Cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

 - Nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải có lịch hẹn trực tuyến (mã code) trên trang đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Sau khi thẩm định hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT Hà Nội sẽ hẹn lịch để Đơn vị đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính . Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, sẽ có phản hồi và nêu rõ lý do qua trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.

 

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử : http://qlvt.mt.gov.vn, hoặc trên trang điện tử (website) của Sở : www.sogtvt.hanoi.gov.vn => Nộp trực tuyến

+ Hệ thống Dịch vụ Công trực tuyến tích hợp dịch vụ thông báo tới công dân lịch hẹn hoặc lý do bị từ chối.

+ Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị kinh doanh ghi Phiếu giải quyết thủ tục hành chính. Người có thẩm quyền được uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ, trả kết quả.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định của Bộ Giao thông vận tải;(phụ lục 3)

- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten – nơ);

-  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

-05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

-Đối với dịch vụ công trực tuyến sau 02 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép KDVT

Lệ phí

Không có. 

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 40.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/1/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

- Văn bản số 777/BGTVT-VT ngày 20/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời một số Sở Giao thông vận tải và thống nhất thực hiện đối với một số nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và  Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lện Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. hông vận tải có lịch hẹn trực tuyến (mã code) trên trang đăng ký dịch vụ công trực tuyến o-bidi-language:AR-SA'>Sau khi thẩm định hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT Hà Nội sẽ hẹn lịch để Đơn vị đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính . Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, sẽ có phản hồi và nêu rõ lý do qua trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.