Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (đối với trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo), trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo (Đối với trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo:

- Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu);

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực:

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

+ Giấy đăng ký xe.

* Đối với trường hợp giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác:

 - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô và nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

* Đối với trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo:

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có kết luận kiểm tra của tổ kiểm tra.

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, trả kết quả.

* Đối với trường hợp giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

* Cơ sở đào tạo điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo;

* Cơ sở đào tạo bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi nội dung giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp;

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô (theo mẫu);

Lệ phí Không có
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 22.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Cơ sở đào tạo đã được cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.