Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Sau khi hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe ô tô; tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu);

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực :

+ Quyết định thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

+ Giấy đăng ký xe.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định: Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tổ chức, cá nhân nhận Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, có kết luận kiểm tra của tổ kiểm tra.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Thông báo về việc bổ sung hồ sơ;

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp;

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô (theo mẫu);

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 21.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ sở đào tạo là cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở đào tạo phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;

- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.