Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép xe tập lái
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

Phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực tế xe tập lái.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu;

- Bản sao Giấy đăng ký xe.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức kiểm tra thực tế xe tập lái.

- 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, trả kết quả.

Đối tượng thực hiện

- Cấp lại giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép xe tập lái có thời hạn phù hợp với giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường phương tiện cơ giới đường bộ;

Lệ phí

Không

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 16.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Xuất trình bản chính:

+ Giấy đăng ký xe.

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ dùng cho xe có phanh phụ hiệu lực còn thời hạn để xác định thời hạn sử dụng của giấy phép xe tập lái.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.