Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

- Tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹ trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

- Phòng chuyên môn phối hợp với Công an Thành phố, Thanh tra Giao thông vận tải, chính quyền địa phương về tổ chức, cá nhân kiểm tra hiện trường.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ Sơ

- Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu).

- Sơ hoạ vị trí xin cấp phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ô tô

Lệ phí

- Mức thu phí từ 20.000 đến 80.000 đồng/m2/tháng (có phụ lục đính kèm)

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 05.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Điểm dừng đỗ phải cách ngã ba, ngã tư, cổng ra vào cửa cơ quan ít nhất là 5,0 mét và tuân thủ Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Đối với đường hai chiều: Lòng đường tối thiểu là 10,5m thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14,0m thì cho phép để xe hai bên.

- Đối với đường một chiều: Lòng đường tối thiểu là 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.

- Xác nhận của chính quyền địa phương nơi xin cấp sử dụng tạm thời lòng đường để dừng, đỗ ô tô về tổ chức, cá nhân nằm trên địa bàn quản lý hành chính của chính quyền sở tại.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đư­ờng bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Thông tư­­ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 29/03/2015 của Bộ GTVT về việc H­ướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010;

- Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng  về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư 16/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổ, bổ sung hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phồ Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường dô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí.

Các thủ tục liên quan khác