Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 03: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và địa phương đang khai thác.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

- Tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹ trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiệp tại Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 02 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

- Phòng chuyên môn phối hợp với Công an Thành phố, Thanh tra Giao thông vận tải, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công kiểm tra hiện trường.

Thành phần số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu (theo mẫu).

- Hồ sơ thiết kế trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình. Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có công chứng).

* Trường hợp gia hạn chấp thuận công trình thiết yếu.

- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận công trình thiết yếu của chủ đầu tư giải trình lý do.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp gia hạn chấp thuận công trình thiết yếu: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (có giá trị 18 tháng kể từ ngày ban hành)

- Văn bản chấp thuận gia hạn công trình thiết yếu (chỉ thực hiện gia hạn 01 lần với thời gian không quá 12 tháng).

Lệ phí

- Không

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 03.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Khi được cấp phép tổ chức phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định và chịu trách nhiệm về kinh phí khắc phục khi xẩy ra sự cố.

- Hồ sơ tổ chức nộp qua hình thức gián tiếp: cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn thiện.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đư­ờng bộ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Thông tư­­ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 29/03/2015 của Bộ GTVT về việc H­ướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010;

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục hạ tầng giao thông do Thành phố quản lý sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường dô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.